اپوزیسیون فارس

 

رفراندوم، راە حل مسالمی آمیز مسئلە کرد در ایران است

از چند روز گذشتە و از زمان امضاء توافقنامە همکاری فی مابین دو حزب از احزاب شرق کردستان (حزب دمکرات کردستان ایران و کوملە کردستان ایران) شونیسم ایرانی بار دیگر نوک پیکان حملە خود را متوجە کردستان کرد. هرچند این توافقنامە در بر گیرندە تنها بخش کوچکی از خواستەهای برحق ملی ملت کرد است، اما با این وجود مورد هجوم اپوزسیون تمامیت خواە ایرانی قرار گرفت. کە این خود نشان دهندە همصدایی این دستە از بە ظاهر اپوزسیون و رژیم جمهوری اسلامی ایران در پایمال کردن حقوق حقە ملت کرد است.
این حجم از مخالفت با این توافقنامە کە در بر گیرندە خواستەهای حداقلی ملت کرد است، نشان از ترس اپوزسیون تمامیت خواە ایران از اتحاد و همبستگی احزاب و جریانات سیاسی کردستان دارد. لذا ما امضا کنندگان این بیانیە ضمن درخواست از تمامی احزاب کوردستان برای ایجاد جبهەای گستردەتر و نیرومندتر پشتیبانی خود را از هرگونە اتحاد و همکاری احزاب شرق کردستان در جهت مبارزە برای تحقق خواستەهای بر حق ملت کرد ابراز میداریم.


جهتگیری خصمانە اپوزسیون پان ایرانیست از راست و چپ و کمونیست و اسلامی نسبت بە این توافقنامە نشان داد کە ضدیت با ملت کرد و سرکوب جنبش آزادیخواهی این ملت مبارز در صدر برنامە این جریانات قرار دارد، و هنگامیکە بحث بر سر حقوق ملت کرد باشد، همگی اختلافات گذشتە خود را کنار نهادە و سرکوب مبارزات حق طلبانە ملت کرد تبدیل بە هدف مشترک و مقدسی خواهد شد کە بهانەاش حفظ تمامیت ارضی ایران است! بدین دلیل ما بە این نتیجە رسیدەایم کە ادامە حیات در چهارچوب مرزهای ایران برای ملت کرد غیر ممکن شدە است، چراکە ملت کرد هم از طرف رژیم جمهوری اسلامی و هم از طرف اپوزسیون این رژیم مورد تهدید است. این بدان معنی است کە با فروپاشی رژیم جمهوری اسلامی، دور دیگری از سرکوب ملت کرد از طرف اپوزسیون امروزی و حاکمان فردای ایران شروع خواهد شد. لذا ما امضا کنندگان این بیاننامە بر حق تعیین سرنوشت ملت کرد و حاکمیت کرد بر سرنوشت خود تأکید کردە، و برای جلو گیری از تکرار فجایعی کە در مدت هشتاد سال اخیر در کردستان رخ دادە است، خواهان برگزاری رفراندوم در کردستان با نظارت سازمانهای بین المللی ومجامع بشر دوست بە منظور تعیین حاکمیت سیاسی آیندە کردستان هستیم.

زندە باد جنبش آزادیخواهانە ملت کرد
جمعی از آزادیخواهان و فعالین مدنی کردستان
08.09.2012

دکتر آوات ساریژ، فعال سیاسی- کردستان
دکتر آوات علیار- فعال سیاسی- امریکا
دکتر هیوا پناهی، نویسندە و استاد دانشگاە- یونان
دکتر رشید کرمانج- استاد دانشگاە- کردستان
ریبوار سیویلی، نویسندە و استاد دانشگاە- کردستان
نامو رستم زادە، هنرمند و استاد دانشگاە- کردستان
رسول تیموری، استاد دانشگاە- ترکیە
عبداڵڵە سهرابی- نمایندە پیشین مریوان در مجلس شورای اسلامی- ایران

احمد شیربیگی، فعال سیاسی، سویس
جلیل آزادیخواە، نویسندە و روزنامەنگار- سوئد

عارف نادری، روزنامەنگار و فعال سیاسی- نروژ
سولین حاجادور، نویسندە و فعال زنان- نروژ
مسعود مناف، روزنامه نگار سوئد
جمیل کولاهی، روزنامەنگار- نروژ
جمال نجاری، روزنامەنگار- فرانسە
جواد حیدری، روزنامەنگار- کردستان
رسول سولتانی، شاعر و مترجم- کردستان
افراسیاب گرامی. روزنامەنگار- آلمان
دلشاد جمشیدی، روزنامەنگار- فنلاند
هاوار بازیان، روزنامەنگار- سوئد
سورکیو زکی، نویسندە و فعال مدنی- سوئد
مسعود فتحی، روزنامەنگار- کردستان
محمود شریفی، روزنامەنگار- کردستان
ایاز سیاوشان، نویسندە، نروژ
چیا علیار، روزنامەنگار- سوئد
آزاد کوردی، روزنامەنگار- بلژیک
ابراهیم جهانگیری، روزنامەنگار- کانادا
جلال هانیسی، شاعر و نویسندە- کردستان
سمیرا هوشیاریان، فعال کارگری- کانادا
کاوس عزیزی، فعال سیاسی- دانمارک
جمال پورکریم، روزنامەنگار- فرانسە
شلیر درویشی، روزنامەنگار- فرانسە

آسو پیروتی، روزنامەنگار-اتریش
حسن شفیعی، فعال سیاسی- کانادا
علی نیکروشت، فعال مدنی- بلژیک

جهانگیر عبدالهی، فعال دانشجویی و عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کورد- آلمان
آرتین حمدی، فعال سیاسی- نروژ
دیلان سعیدی، نویسندە و فعال سیاسی- سوئد
فرهاد سلیمان پور. معلم – کردستان
محمد جمشیدی، روزنامەنگار- کردستان
محمد رشیدی، فعال سیاسی- نروژ
رشید زرواوی- فعال سیاسی- آلمان
کیهان یوسفی- دبیر اتحادیە دانشجویان دمکرات کردستان ایران- کردستان
کمال شمامی- فعال سیاسی- فرانسە
علی چمن گلی، فعال سیاسی- نروژ
آرام محمدیان- فعال سیاسی- فنلاند
گلالە کمانگر- نویسندە و منتقد- نروژ
حسن صالح زادە- فعال مدنی- فرانسە
پری رشیدیان- فعال سیاسی- نروژ
ارسلان یاراحمدی- فعال سیاسی- کردستان
سالار خالدیان- فعال فرهنگی- ایران
سوسن محمدخانی غیثاوند- خبرنگار- فرانسە
کریم حاجی رسولی،
فعال سیاسی، سوئد
هیوا بهرامی، فعال سیاسی، اتریش
سعید سنندجی، فعال سیاسی- سوئد
هیرش ناسری –روزنامەنگار- سوئد
چیا عبداللەپور، حقوقدان، فنلاند

کامران قازی، فعال سیاسی مستقل- سوئد
سعید ریزوندی، مترجم و فعال سابق دانشجوئی- انگلیس
عزیز کریمی، فعال سیاسی- آلمان
ناهید موکری، فعال حقوق زنان- سوئد
سمیرا پوراندخت، فعال حقوق زنان- کردستان
کومار رشی، فعال سیاسی- کردستان
حسین احمدپور، روزنامەنگار- کردستان
سهراب کریمی، فعال دانشجویی. کردستان
فریدون بیوار، روزنامەنگار- کردستان
امید مصطفی پور، عضو حزب دمکرات و فعال دانشجویی- کردستان
وحید حبیب پناە- فعال حقوق بشر- سوئد
عرفان رهنمون- فعال سیاسی- نروژ
جلال اشرف زادە- دانشجو و فعال سیاسی- نروژ
کژال درخشانی، فعال سیاسی- نروژ
سوران کرباسیان، محقق و تاریخ نگار- نروژ
جمشید بهرامی، نویسندەو کارگردان تئاتر- آلمان
عدنان هنرور، مترجم و روزنامەنگار- آلمان
محمد فروتن، فعال سیاسی- هلند
رزگار حبیب زادە، فعال سیاسی- نروژ
فتحی میرزائیان- فعال سیاسی- انگلیس
صلاح آرامش، فعال مدنی- سوئد
سامان حسنخالی، فعال فرهنگی- ایران
فرهاد اکبری، نویسندە و مترجم- کردستان
ناهید دهبان- متخصص پوست ومو و فعال سیاسی- سوئد
آریا حسینی- فعال دانشجوئی- آلمان
هیوا آذری، فعال سیاسی- کردستان
رحمان دارتاش، فعال سیاسی- کردستان
هەلو جانانی، سردبیر سایت هەڵۆی کوردستان- نروژ
هیوا خوش هیکل، کارشناس علوم سیاسی- نروژ
فاضل سلطان پناە، فعال سیاسی- فنلاند
سرکوت بهرامی، فعال سیاسی- نروژ
کریم فرخەپور، فعال سیاسی- فنلاند
حسن سلطان پناه، فعال سیاسی‌، نروژ
بختیار سلطان پناه، فعال سیاسی‌، نروژ
فرشاد دولابی‌، فعال سیاسی‌، ایتالیا
ابراهیم مرادپور، فعال سیاسی‌، نروژ
هيوا اما جمعه (شاهرخ)، فعال سیاسی‌، نروژ
سركوت بهرامى، ، فعال سیاسی‌، نروژ
اميد سليمى، فعال سیاسی‌، نروژ
صحرا صحرايى، فعال سياسى، سويس
سلام اسماعيل پور، فعال سياسى، كردستان
صابر فتاحى، فعال سياسى، كردستان
هژار کرماشانی، فعال سیاسی، سوئد
هدايت نصيريان، فعال سياسى، كردستان
موسى باباخانى (كرمانشاهى)، فعال سياسى، كردستان
رحیم گرگولی‌، فعال سیاسی‌، كردستان
رضا امينى، فعال سياسى، كردستان
رحمان امیری، فعال دانشجوئی- کردستان
آرام ابراهیم خاص. فعال سیاسی. کردستان
کامل نجاری، مهندس عمران- کردستان
عمار گلی، روزنامەنگار- کردستان
بیژن قوبادی، فعال سیاسی- کردستان
ایرج محمدی- شاعر – کردستان
شاهو حسینی، روزنامەنگار- ترکیە
كاوه سلطان پناه، فعال سیاسی‌، نروژ
نزار کویستانی، شاعیر و نویسندە- فنلاند
ساسان امجدی، روزنامەنگار- سویس
تروسکە صادقی- شاعر- کردستان
ژیوار رسولی- روزنامەنگار- کردستان

آسو خبات- شاعر- کردستان