تجربه جهانی‌
آیا بحران ملی- قومی در اسپانیا برای ما آموزه‌ای ندارد؟
سعيد شرويني: در اسپانیا نوعی از بحران دادگاه قانون اساسی حاکم شده است. علت هم برمی‌گردد به وضعیت خودمختاری ایالت کاتالون. محافظه‌کاران اسپانیا که درحزب مردم این کشور متشکل هستند و کم و بیش نگاه مثبتی

 سعيد شرويني: توضيح از تريبون: براي آشنايي بينندگان اين سايت با سابقه روابط تنش آميز كاتالانها با نيروهاي دست راستي اسپانيا، مقاله زير عليرغم قديمي بودن آن در اينجا منتشر ميشود)در همه‌پرسی ديروز (