در در رابطه با وضعیت فعالین دستگیر شده آذربایجان در مصاحبه با آقايان فرزاد صمدلي و حسن   شريعتمداري

براي گوش دادن روي اين جمله كليك كنيد