آنا ديلي
حسین صرافی:دو روز پس از آن که محمد رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش وجود 5 میلیون کودک مردودی را تکذیب کرد و با این سخنان قصد داشت تا صورت مسئله، ناتوانی وزارت آموزش و پرورش در کنترل بحران مردودی،

شايد کمتر آذربايجاني در ايران بوده باشد که با اين سوال سخت روبرو نشده و به دنبال پاسخ اين معماي عجيب نبوده باشد؛ که چرا بزرگترين دانشمندان، متفکران، عارفان و شاعران ايران بعد از اسلام که بسياري از