دموكراسي
(از وبلاگ "اوزگور دوشونجه اوجاغي") آیدین یاشار: "-وینستون گفت: کسی چه می داند. شاید بتوانیم شش ماه یا یک سال دیگر با هم باشیم. بالاخره حتما از هم جدا می شویم. متوجه هستی که چه قدر تنها خواهیم شد؟ هز